Prindi

 

Meeri külaseltsi tegevuses püüame lähtuda positiivsest maailmavaatest, elutervest talupojamõistusest, vabaühendute eetikakoodeksis kirjapandust ning Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

Väärtustame ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseme nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.

Meie kohus on anda oma panus turvalise, tervisliku, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. 

 

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

Kodanikujulgus ja hoolivus

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

Vastutus ja aruandmiskohustus

Avatus ja läbipaistvus

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

Sallivus