Meeri Küla Arendamise Seltsi põhikiri

1. Üldsätted

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Meeri Küla Arendamise Selts (edaspidi: Ühing)

1.2 Ühingu asukoht on Meeri küla, Nõo vald, Tartumaa, Eesti Vabariik.

1.3 Ühingul on õigus omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ja kanda kohustusi. Ühingul on vara, iseseisev bilanss, arveldusarve ja oma sümboolika.

1.4 Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.

1.5 Ühing on asutatud määramata ajaks.

2. Eesmärgid

2.1 Ühingu eesmärgiks on Meeri piirkonna igakülgne arendamine, elanike eneseteadvuse tõstmine, turvalise ja keskkonnasõbraliku elukeskkonna loomine.

Eesmärgi täitmiseks ühing:

2.1.1 aitab kaasa küla majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele arengule;

2.1.2 tugevdab, hoiab ja arendab küla inimsõbralikku elukeskkonda ning külatraditsioone;

2.1.3 korraldab kohaliku elu edendamiseks üritusi (seminarid, töötoad, küla-, pere- ja teemapäevad, laagrid, kokkutulekud, talgud);

2.1.4 kaasab noori külaellu;

2.1.5 loob uusi vaba aja veetmise võimalusi;

2.1.6 arendab koostööd erinevate organisatsioonidega.

2.2 Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Tema tegevuse põhi-mõtteks on:

2.2.1 liikmete hääleõiguslik võrdsus;

2.2.2 liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;

2.2.3 liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees;

2.2.4 liikme õigus avalduse alusel ühingust välja astuda;

2.2.5 liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu, kasumi, kapitali olemasolu.

3. Liikmelisus

3.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik või juriidiline isik, kes tunnistab käesolevat põhikirja ning kelle eesmärgid kattuvad Ühingu eesmärkidega.

3.2 Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus avalduse esitamisele järgneva 1 kuu jooksul. Juhatus korraldab ka liikmete arvestuse.

3.3 Liikmed võivad ühingu liikmeskonnast lahkuda juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel pärast arvelduste teostamist. Lahkumise küsimuse ja võimalikud varalised nõuded võtab juhatus arutlusele avalduse esitamisele järgneva 1 kuu jooksul.

3.4 Liikme võib Ühingust välja arvata juhul, kui tema tegevus on vastuolus põhikirjaga või kahjustab Ühingu mainet, samuti juhul, kui liige ei täida üldkoosoleku või juhatuse otsuseid, ei ole osalenud ilma mõjuva põhjuseta kahel järjestikusel Ühingu üldkoosolekul, ei ole tasunud liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale või mõnel muul mõjuval põhjusel.

3.5 Liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Juhatuse sellekohase otsusele võib liige esitada kaebuse Ühingu üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik. Väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest antakse välja arvatud liikmele viivitamatult kirjalikult teada.

3.6 Liikmete õigused ja kohustused

3.6.1 Ühingu liikmetel on õigus:

3.6.1.1 osaleda isiklikult või volitatud esindaja kaudu ühe häälega Ühingu üldkoosolekul;

3.6.1.2 valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3.6.1.3 esitada ettepanekuid Ühingu, juhtimis- ja kontrollorganite tegevuse parendamiseks;

3.6.1.4 saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu tegevuse kohta;

3.6.1.5 kasutada Ühingu vara.

3.6.2 Ühingu liikmed on kohustatud:

3.6.2.1 täitma põhikirja nõudeid ja Ühingu juhtorganite otsuseid;

3.6.2.2 hoidma ja kaitsma Ühingu mainet;

3.6.2.3 õigeaegselt tasuma liikmemaksu. Jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, kui liikmelisus lõpeb aasta kestel;

3.6.2.4 suhtuma Ühingu varasse heaperemehelikult.

4. Ühingu struktuur

4.1 Ühingu juhtorganiteks on:

4.1.1 üldkoosolek;

4.1.2 juhatus.

4.2 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.3 Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.3.1 põhikirja kinnitamine ja muutmine;

4.3.2 eesmärgi (-kide) muutmine;

4.3.3 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

4.3.4 revisjonikomisjoni (revidendi) valimine;

4.3.5 juhatuse või mõne muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine, tehingu või nõude tingimuste määramine ja vajadusel selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

4.3.6 majandusaasta aruande kinnitamine;

4.3.7 ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

4.3.8 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.

4.4 Üldkoosolek toimub vähemalt kord aastas ning selle kutsub kokku juhatus teatades sellest kõikidele liikmetele kirjalikult vähemalt 14 päeva ette. Üldkoosoleku kokkukutsumise teatis peab sisaldama üldkoosoleku toimumise aega, kohta ning üldkoosoleku päevakorda.

4.5 Erakorralise üldkoosoleku peab juhatus kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates 1/10 Ühingu liikmetest või vastavalt Ühingu vajadustele.

4.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on volitatud esindaja kaudu esindatud üle poole Ühingu liikmetest. Üldkoosolek protokollitakse. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest. Üldkoosolekul hääletamiseks on igal Ühingu liikmel üks hääl.

4.7 Ühingu eesmärgi muutmiseks põhikirjas on vajalik vähemalt 9/10, põhikirja muutmiseks 2/3 ning tegevuse lõpetamiseks vähemalt 9/10 Ühingu liikmete nõusolek.

4.8 Kui üldkoosolekul osaleb isiklikult või on volitatud esindaja kaudu vähem kui pool Ühingu liikmetest kutsutakse üldkoosolek uuesti kokku 7 päeva pärast.

4.9 Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kuni 3 liiget.

4.10 Juhatuse liikme(d) määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.

4.11 Juhatuse pädevusse kuulub:

4.11.1 Ühingu juhtimine ja esindamine igapäevases tegevuses;

4.11.2 uute liikmete vastuvõtmise ja liikmete väljaarvamise korraldamine;

4.11.3 raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamisseadusele. Majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;

4.11.4 liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;

4.11.5 Ühingu vara kasutamine ja käsutamine;

4.11.6 üldkoosoleku kokkukutsumine;

4.11.7 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole antud seaduse või põhikirjaga üldkoosoleku pädevusse.

4.12 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

4.13 Juhatuse liikmel on õigus esindada Ühingut kõikide tehingute tegemisel.

5. Kontroll ja järelvalve juhtorganite tegevuse üle

5.1 Ühingu kontrollorganiks on revisjonikomisjon, milles on kuni 3 liiget või audiitorkontroll, kelle valib üldkoosolek.

5.2 Revisjonikomisjon kontrollib juhtorganite poolt vastuvõetud otsuste ja muude aktide nõuete täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist vähemalt üks kord aastas enne majandusaasta aruande esitamist üldkoosolekule.

5.3 Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

5.4 Revident valitakse üldkoosolekul kuni kolmeks aastaks. Revidendiks ei või olla juhatuse liige, raamatupidaja ega palgaline töötaja.

5.5 Revident on aruandekohuslane ainult üldkoosoleku ees.

5.6 Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.

5.7 Revidendil on õigus osaleda juhatuse koosolekul hääleõiguseta ja tutvuda kõigi Ühingu majandustegevust ja raamatupidamist puudutavate dokumentidega, kontrollida Ühingu vara ja vahendite tegelikku seisu ja vastavust dokumentides näidatule.

6. Majandustegevus ja ühingu vara

6.1 Ühingu majandusaasta on 1.jaanurist kuni 31.detsembrini.

6.2 Ühingu vara tekib liikmete liikmemaksudest, sihteraldistest, annetustest ning Ühingu majandustegevusest saadavast tulust.

6.3 Ühing kasutab ja käsutab oma vara ja rahalisi vahendeid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Tulu ja varasid ei jaotata Ühingu liikmete vahel.

7. Ühinemine, jagunemine, lõpetamine, likvideerimine.

7.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3 Ühing lõpetatakse:

7.3.1 üldkoosoleku otsusega;

7.3.2 pankroti väljakuulutamisega;

7.3.3 liikmete arvu vähenemisel alla kahe;

7.3.4 üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;

7.3.5 muul seaduses ettenähtud alusel.

7.4 Ühingu lõpetamist võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 9/10 Ühingu liikmetest.

7.5 Ühingu lõpetamisel antakse võlausaldajate nõuete rahuldamisest allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega, mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmetele, avalik- õiguslikele juriidilistele isikutele s.h. riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

7.6 Kõigis olukordades, mis ei ole Ühingu põhikirjas ette nähtud juhindub Ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja muudest õigusaktidest.

Ühingu põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 05.veebruaril 2003.a.


Ühingu põhikiri on muudetud 15.juunil 2007.a. ja 21.märtsil 2015.a.

Põhikirja muudatused on kinnitatud ühingu üldkoosoleku otsusena 15.juunil 2007.a. ja 21.märtsil 2015.